Provozní  řád

Žádáme všechny ubytované aby se řídily pokyny uvedené v tomto provozním řádu.

1) Při příjezdu na chatu v den nástupu a to od 14:00 hod - 16:00 hod ( pokud není domluveno jinak ) se každá osoba starší 15 let zapíše do knihy návštěv na základě platného dokladu totožnosti, za osoby mladší 15 let zodpovídá jeho zákonný zástupce.

2) V celé chatě se používají přezuvky tzn. né boty ve kterých se chodí venku 

3) Za rezervované období bude provozovateli uhrazena zbývající část za pobyt  ( vč. vratné kauce a rekreačních poplatku ) a to hotově, pokud nebyla tato částka již uhrazena převodem na jeho učet 14 dní před nástupem.

4) Při předání chaty do užívání bude podepsán předávací protokol kde je sepsán soupis vybavení chaty, případné závady je povinen ubytující neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel.

5) Pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení či vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je ubytující povinen škodu nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se ubytující chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.

7) V objektu chaty se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček. 

8) V celém objektu chaty je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ( vyjma sporáku ) Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken, balkónu či dveří. Kouření je možné pouze mimo chatu na společné spodní terasy.Nedopalky se nesmí házet na zem či podlahu terasy. V případě porušení, nebude vrácena tzv. "vratná kauce".

9) Ubytování jsou povini  udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu a zdržovat se na místech určeným k objektu.

10) Rodiče batolat a dětí nesou plnou odpovědnost za případné škody způsobené jejím dítětem.

11) Při odchodu z chaty je zapotřebí zkontrolovat ( zavřené dveře, okna i střešní, voda,elektrospotřebiče ) aby se předešlo zbytečným škodám.

12) Voda do objektu je přivedena z 35 m vrtu která obsahuje větší množství železa a proto ji nedoporučujeme jako pitnou.

13) K vytápění chaty slouží elektrokotel s ústředním rozvodem s termostatickými ventily a termostaty které udržují konstantní teplotu 22 ° C se kterými je zákázáno manipulovat.

14) Kaž apartmán má k dispozici bojler s horkou vodu o objemu 125 l který je ohříván nočním proudem  ( tzn. 125 l  na 24 hod )

15) Pobyt se psi je možný pouze po předchozí domluvě a jen malá plemena s řádným očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Do chaty smí jen čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek u chaty jako toaletu pro Vašeho psa. Psi se nesmí pohybovat a spát v posteli určené pro spaní osob ani na ostatním sedacím nábytku. Přikrývky a deky je zakázáno používat jako zvířecí pelíšek. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení provozního řádu.

16) Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném.

17) S ohledem na okolní chataře je nutné dodržovat noční klid od 22:00 - do 07:00 hod.

18) Zdržovat se v objektu chaty mohou pouze osoby uvedené v ubytovací knize ( smlouva o nájmu ) pro dané období či po domluvě s provozovatelem.V opačném případě je to porušení provozního řádu a nevrácení vratné kauce.

19) Provozovatel nenese odpovědnost za zdraví, zcizení či poškození osobních věcí nájemce vč. aut.

20) Při ukončení pobytu je povinen ubytující předat provozovateli chatu v takovém stavu kterou ji převzal do užívání a to nejpozději do 10:00 hod.Po domluvě je možné nechat úklid zajistit provozovatelem na náklady nájemce a to 1000,- Kč z vratné kauce.

21) Ubytující ztrácí nárok na finanční náhradu z předčasného ukončení pobytu z důvodu nepředvídaných okolností (špatné klimatické podmínky,uzavření veřejných zařízení,nízký stav a špatná kvalita vody v řekách a jezeře atd...)

22) Ubytující svým podpisem souhlasí z dodržování provozního řádu a v případě porušení těchto podmínek bude provozovatelem ukončen nájem bez náhrady škody.

Dodržování provozního řádu slouží k tomu aby ti kteří přijdou po Vás bylo ubytování stejně příjemný jako Vám a mohli si užít dovolenou dle vlastních představ - Děkujeme za pochopení