Provozní  řád

Žádáme všechny ubytované aby se řídily pokyny uvedené v tomto provozním řádu.

 1) Pronájem chaty je určen pouze pro osoby fyzicky způsobilé a starší 18 let.

2) Při příjezdu na chatu v den nástupu a to od 14:00 hod - 16:00 hod ( pokud není domluveno jinak ) se každá osoba starší 15 let zapíše do knihy návštěv na základě platného dokladu totožnosti, za osoby mladší 15 let zodpovídá jeho zákonný zástupce.

3) Za pronájem chaty vč. příslušenství bude provozovateli uhrazena zbývající část za pronájem rezervovaného období a to hotově, pokud nebyla tato částka již uhrazena převodem na jeho učet 14 dní před nástupem.Provozovatel vystaví nájemci doklad o zaplacení pronájmu.

4) K předání chaty do pronájmu slouží tzv." nájemní smlouva " kde jsou uvedeny povinnosti provozovatele i nájemce a předávací protokol kde je sepsán soupis vybavení chaty, případné závady je povinen nájemce neprodleně oznámit pronajímateli, na pozdější oznámení nebude brán zřetel.

5) Po složení vratné kauce budou nájemci předány všechny klíče od chaty či skladu.V celé chatě se používají přezuvky tzn. né boty ve kterých se chodí venku 

6) Pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení či vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je nájemce povinen škodu nahradit. Tato částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chaty zavazuje provozovateli, tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.

7) V objektu chaty se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k vlastní hygieně nebo dětských chůviček. Rádia či jiné přehrávače jsou povolené pouze s písemným souhlasem provozovatele

8) V celém objektu chaty je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ( vyjma sporáku ) Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken, balkónu či dveří. Kouření je možné pouze mimo chatu na společné spodní terasy.Nedopalky se nesmí házet na zem či podlahu terasy. V případě porušení, nebude vrácena tzv. "vratná kauce".

9) Nájemce je povinen udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu a zdržovat se na místech určeným k objektu.

10) Rodiče batolat a dětí nesou plnou odpovědnost za případné škody způsobené jejím dítětem.

11) Při odchodu z chaty je zapotřebí zkontrolovat ( zavřené dveře, okna i střešní, voda,elektrospotřebiče ) aby se předešlo zbytečným škodám.

12) Voda do objektu je přivedena z 35 m vrtu která obsahuje větší množství železa a proto ji nedoporučujeme jako pitnou.

13) K vytápění chaty slouží elektrokotel s ústředním rozvodem a termostatickými ventily se kterými je zákázáno manipulovat.

14) Pobyt se psi je možný pouze po předchozí domluvě a jen malá plemena s řádným očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Do chaty smí jen čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek u chaty jako toaletu pro Vašeho psa. Psi se nesmí pohybovat a spát v posteli určené pro spaní osob ani na ostatním sedacím nábytku. Přikrývky a deky je zakázáno používat jako zvířecí pelíšek. Porušení tohoto nařízení je bráno jako hrubé porušení provozního řádu.

15) Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném.

16) S ohledem na okolní chataře je nutné dodržovat noční klid od 22:00 - do 07:00 hod.

17) Zdržovat se v objektu chaty mohou pouze osoby uvedené v ubytovací knize ( smlouva o nájmu ) pro dané období či po domluvě s provozovatelem.V opačném případě je to porušení nájemní smlouvy a nevrácení vratné kauce.

18) Provozovatel nenese odpovědnost za zdraví, zcizení či poškození osobních věcí nájemce vč. aut.

19) Při ukončení pronájmu je nájemce povinen předat provozovateli chatu v takovém stavu kterou ji převzal do užívání a to nejpozději do 10:00 hod.Po domluvě je možné nechat úklid zajistit provozovatelem na náklady nájemce a to 1000,- Kč z vratné kauce.

20) Nájemce ztrácí nárok na finanční náhradu z předčasného ukončení pobytu z důvodu nepředvídaných okolností (špatné klimatické podmínky,uzavření veřejných zařízení,nízký stav a špatná kvalita vody v řekách a jezeře atd...)

21) Nájemce svým podpisem souhlasí z dodržování provozního řádu a v případě porušení těchto podmínek bude provozovatelem ukončen nájem bez náhrady škody.

Dodržování provozního řádu slouží k tomu aby ti kteří přijdou po Vás bylo ubytování stejně příjemný jako Vám a mohli si užít dovolenou dle vlastních představ - Děkujeme za pochopení